70-etanol

الکل اتانول70 درجه طبی

الکل اتانول 70درجه دارای خاصیت گندزدایی بوده و از رقیق کردن الکل اتانول 96 درجه با آب (RO) حاصل می شود .
این محلول ضد عفونی کننده بسیار قوی ومناسب برای محیط های بیمارستانی، بهداشتی و تزریقات می باشد.
الکل اتانول 70 درجه با تغییر دادن پروتئین و حل کردن چربی دیواره میکروارگانیسمها آنها را ازبین می برد، البته این عمل فقط در برابر باکتریها، ویروسها وقارچها موثر است.