شركت برزین البرز

شرکت برزین البرز یکی دیگر از واحدهای تولیدی سیمین تاک می باشد، برزین البرز باتولید روزانه 5 هزار لیتر اتانول مطلق( 99.8 درجه) حاصل از آبگیری الکل 96 درجه که مصارف آن در صنایع دارویی، چاپ و رنگ و همچنین کاربرد سوختی دارد. این شرکت درسال 1389 به این مجموعه اضافه شد با توجه به اشاعه جهانی فرهنگ جایگزینی سوخت های فسیلی مانند بنزین با سوخت های سبز مانند اتانول برای کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی در شهرها که بخش مهم آن بخاطرمصرف سوخت خودروهاست، کانون توجهات به سمت سرمایه گذاری در ساخت و راه اندازی کارخانجات تولید اتانول سوختی گردیده لذا با توجه به این نیاز سعی در توسعه و افزایش ظرفیت این واحد برای تولید اتانول سوختی در دستور کارما در این واحد قرارداد.