99-acid 99-acid2


الکل اتانول سوختی(99.8 درجه)

استحصالی از اتانول 96 درجه به روش آبگیری مولکولارسیو جهت استفاده به عنوان الکل سوختی می باشد. این محصول الکل (99.8 درصد) یا "بایواتانول" و به عبارتی "الکل سوختی" یکی از سوخت های پاک با الاینده بسیار کم است که از پسماند کارخانه های نیشکر یعنی "ملاس "تولید می شود.
اتانول پس از سوختن در موتور خودرو بدون آلایندگی به طبیعت باز می گردد در واقع دی اکسید کربن تولید شده آن ، دوباره توسط گیاهان جذب میشود لذا از این لحاظ بایواتانول یکی از پاکترین سوختها برای طبیعت است. در عین حال این سوخت مزیتهای دیگری نیز دارد.
اگر یک لیتر اتانول با 50 لیتر بنزین مخلوط شود اٌکتان بنزین را 2 تا 2.5 درجه افزایش می دهد. که این امر موجب افزایش کیفیت بنزین می شود . برای درک بهتر این موضوع کافی است که بدانیم تفاوت بین بنزین معمولی و بنزن سوپر در میزان اتانول ان است. به گونه ای که فقط چند درجه افزایش اتانول ، بنزین معمولی را تبدیل به بنزین سوپر میکند.
هم اکنون در ایران از ماده ای بنام" ام تی بی ای" برای افزایش اکتان بنزین و بهسوزی سوخت در موتورهای خودرو استفاده می شود. در یک دهه اخیر مشخص شد که ماده " ام تی بی ای" سرطان زاست و وجود آن در هوا و اب باران موجب راه یافتن این ماده بسیار سمی به آبهای زیر زمینی می شود.
هم اکنون تولید اتانول سوختی در دنیا با سرعت فوق العاده ای در حال افزایش است به گونه ای که ظرفیت تولید آن از سال 2002 تاکنون 8 برابر شده است علت آنهم یکی پاک بودن این سوخت و دیگری هزینه ارزانتر تولید آن نسبت به سوختهای مشابه مانند " ام تی بی ای " و "اف او بی " و حتی بنزین سوپر است.

برای دریافت آنالیز کلیک نمائید.