الکل اتانول 90درجه صنعتی

 تهیه شده از الکل طبی 96درجه جهت استفاده در صنایع مختلف از قبیل لاستیک سازی، صنایع رنگ و...